Jak odzyskać dług od kontrahenta?

Zbyt niskie kwoty przelewów, opóźnienia w płatnościach oraz brak zapłaty za fakturę to problemy, które występują w wielu branżach. Odzyskiwanie należności od nieuczciwego kontrahenta nie jest łatwe, jednak nie niemożliwe. Wiele osób szukając pomocy w internecie, poza pytaniem, jak odzyskać taki dług, poszukuje również pomocy profesjonalisty, co można zauważyć po częstości wyszukiwań takich fraz jak „adwokat Łódź” czy „prawnik Poznań”. W jaki sposób można odzyskać swoją należność?

Wezwanie do zapłaty – metoda na odzyskiwanie długów

Niezapłacone faktury oraz opóźnienia w płatnościach mogą przyczynić się do utraty płatności finansowej przedsiębiorstwa. Na nieuzyskanie zapłaty w terminie skarży się 71% przedsiębiorstw. Wystarczy 30 dni opóźnienia, aby niemal 60% firm sektora MSP czuła się niepewna co do swojej płynności finansowej, co wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie pewnej Rzetelnej Firmy. Z płatnościami spóźniają się nowi, jak i stali kontrahenci.

Pierwszą sposobem, który można wykonać w przypadku niezapłaconej faktury, jest wezwanie do zapłaty/monit. Na początku można wezwać do zapłaty mailem lub drogą telefoniczną. Jednak w sytuacji, gdy nie przyniesie to rezultatu, kontrahentowi powinno się wysłać ostateczne wezwanie do zapłaty faktury listem poleconym. W piśmie należy zawrzeć dokładne informacje dotyczące powstałej należności, takie jak:

  • dane dłużnika i wierzyciela,
  • wysokość roszczenia (kwota do zapłaty, wartość transakcji),
  • sposób zapłaty i termin, do którego faktura powinna zostać opłacona,
  • podstawa prawna (numer i data wystawienia faktury bądź innego dokumentu potwierdzającego należność),
  • miejsce i datę sporządzenia dokumentu, oraz podpis sporządzającego,
  • ostrzeżenie o konsekwencjach (np. informacje o tym, że sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego lub windykacyjnego albo że w przypadku braku zapłaty będą naliczane odsetki od niezapłaconej faktury).

Do wezwania można również dołączyć kopię nieopłaconej faktury oraz dowody potwierdzające, iż kontrahent zalega z wypłaceniem określonej kwoty (np. protokół zdawczo-odbiorczy). Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysłać listem z potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, aby mieć dowód jego doręczenia. Innym, choć mniej stosowanym rozwiązaniem jest wysyłka wezwania e-mailem z opcją powiadomienia o przeczytaniu wiadomości przez odbiorcę.

Bardzo często samo wysłanie wezwania wystarcza, aby zmotywować kontrahenta do spłaty zobowiązania. W przypadku gdy pismo nie przyniesie rezultatu, kolejnym krokiem może być skierowanie sprawy do sądu lub skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej.

Windykacja należności – odzyskanie długu

W sytuacji, gdy samodzielne odzyskanie należności nie jest skuteczne, można skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej.

W pierwszej kolejności firma windykacyjna spróbuje rozwiązać sprawę polubownie, poprzez wysłanie do kontrahenta listu windykacyjnego z wezwaniem do zwrotu pieniędzy. Jeśli mimo to dłużnik nadal nie wyrazi chęci do oddania pieniędzy, następnym krokiem firmy windykacyjnej jest wstąpienie na drogę postępowania sądowego.

Pozew do sądu o zapłatę

Gdy próby polubownego rozwiązania sprawy nie dadzą rezultatu, pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Pozew do sądu o zapłatę może zostać złożony na formularzu P, który jest dostępny w budynkach sądów i do pobrania na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości. W pozwie należy podać dane osobowe obu stron postępowania (dłużnika i wierzyciela – pozwanego i powoda), określić wartość sporu i odsetki, umieścić uzasadnienie (wszystkie fakty wskazujące na to, że żądanie pozwu jest zasadne – np. podpisaną przez obie strony umowę) oraz wnioski dochodowe. Należy również przedstawić informację, czy strony podjęły próbę mediacji bądź innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku braku podjęcia takich prób, wyjaśnić przyczyny ich zaniechania. W pozwie można również zamieścić inne, dodatkowe żądania (np. nakazania określonego zachowania się) oraz żądanie zwrotu kosztów procesu, wliczając w to opłatę sądową od pozwu.

Post Author: Anka